78-520 Złocieniec 
ul.Stanisława Staszica 19
tel. 94 36 715 58

Przedsiębiorstwo Rybackie

Złocieniec Sp. z o.o.

Kartę łowiectwa podwodnego wyrabia się na terenie powiatu, w którym zainteresowana osoba mieszka

  1. Należy zdać egzamin na kartę łowiectwa podwodnego przed Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK (http://cmas.pl/szkolenie/szkolenia-centralne/karta-lowcy-podwodnego), pobrać zaświadczenie o zdanym egzaminie

  2. Następnie należy udać się do miejscowego Starostwa Powiatowego, do Wydziału Ochrony Środowiska gdzie przedkłada się następujące dokumenty:
    • wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego
    • zaświadczenie o zdanym egzaminie
    • zaświadczenie o wniesieniu opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego (10 zł)
    • zdjęcie legitymacyjne


Wybrane fragmenty z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

§ 3

1. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia
2. Amatorski połów ryb kuszą uprawia się:
    1) wyłącznie w porze dziennej: po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca;
    2) kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza od jego trzonu;
    3) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą;
4) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
5) poza wyznaczonymi kąpieliskami.

§ 4

1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty:
    2) łowiectwa podwodnego – jest organizacja, która na terenie kraju w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.
2. Przez organizację, o której mowa w ust. 1, rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek.

§ 5

Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł


Wybrane fragmenty dotyczące karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego:  Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 U S T AWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a.
Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie, średnie branżowe lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.
7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.
7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 pkt 2. Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia.

Linki:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (.pdf)

USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 (.pdf)