78-520 Złocieniec 
ul.Stanisława Staszica 19
tel. 94 36 715 58

Przedsiębiorstwo Rybackie

Złocieniec Sp. z o.o.

Kartę wędkarską wyrabia się na terenie powiatu, w którym zainteresowana osoba mieszka

  1. Trzeba udać się do miejscowego Koła PZW, zdać egzamin na kartę wędkarską, pobrać zaświadczenie o zdanym egzaminie

  2. Następnie, w miejscowym Starostwie Powiatowym w Wydziale Ochrony Środowiska. przedkłada się następujące dokumenty:
    • wniosek o wydanie karty wędkarskiej
    • zaświadczenie o zdanym egzaminie
    • zaświadczenie o wniesieniu opłaty za wydanie karty wędkarskiej (10 zł)
    • zdjęcie legitymacyjne


UWAGA!!! STARE KARTY WĘDKARSKIE NALEŻY WYMIENIĆ ZACHOWUJĄC POWYŻSZĄ PROCEDURĘ

Wybrane fragmenty z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

§ 4

1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej – jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków, oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

2. Przez organizację, o której mowa w ust. 1, rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.

3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek.

§ 5

Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł.


Wybrane fragmenty dotyczące karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego:  Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 U S T AWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a.
Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie, średnie branżowe lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 pkt 2. Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia.

Linki:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (.pdf)

USTAWA z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 (.pdf)